Biby’s Algemene Voorwaarden

Aanmeldingen

 • Aanmelding voor een van de trajecten heeft plaats gevonden doormiddel van het akkoord bevestiging ontvangen per email of post.
 • Akkoord bevestiging via mail houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn.
 • BibyKnowsFood zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aanmelding een bevestiging van aanmelding naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende het traject.
 • Vanaf het moment dat wij de aanmelding hebben ontvangen, ook indien de deelnemer geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden, blijft de aanmelding van kracht, tenzij deze via email of telefonisch geannuleerd is.

Betaling/facturering

 • Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze na de dienstverlening aan BibyKnowsFood binnen 7 dagen te worden voldaan tegen overleg factuur.
 • Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door BibyKnowsFood volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 • De prijzen zijn inclusief BTW, Excl. reiskosten voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen.
 • Verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan BibyKnowsFood te betalen.
 • Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. BibyKnowsFood is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. BibyKnowsFood zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 • Betaling voor de traject dient voldaan te zijn voor aanvang van het intakegesprek, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
Annulering
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de intake, is de cliënt het bedrag voor het intake verschuldigd. Dit bedraagt €50,00
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd. Binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het intake en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is BibyKnowsFood gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post) of telefonisch. Niet via whatsapp.
 • Annulering kan tot úiterlijk 48 uur vóór aanvang van het traject zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende traject zijn € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Dit is mogelijk tot uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan het traject.
 • Bij annulering later dan 48 uur voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de traject, is het bedrag van €50,00 verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel of ontvangst email.
 • Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.
 • Annulering door BibyKnowsFood: Bij ziekte van de coach wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging beschikbaar dan kan het traject worden geannuleerd.
 • Cliënt krijgen dan de keuze om zich in te schrijven voor een zelfde traject in de toekomst, of om het volledige tarief teruggestort te krijgen.